Псалом Давида 1

профессор Павел Александрович Юнгеров


Блок: 1/9 | Кол-во символов: 168
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/psaltir-proroka-davida-v-russkom-perevode-p-jungerova/1

Текст

Септуагинта Климентина и

Psalterium Romanum
Елизаветинская Библия Синодальный перевод
1 Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν, 2 ἀλλ’ ἢ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός. 3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται, καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται. 4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ’ ἢ ὡς ὁ χνοῦς, ὃν ἐκριπτεῖ ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. 5 διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων, 6 ὅτι γινώσκει κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται. 1 Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum: et in via peccatorum non stetit: et in cathedra pestilentiae non sedit. 2 Sed in lege Domini voluntas eius: et in lege eius meditabitur die ac nocte. 3 Et erit tamquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum: quod fructum suum dabit in tempore suo. 4 Et folium eius non defluet: et omnia quaecumque faciet prosperabuntur. 5 Non sic impii, non sic: sed tamquam pulvis, quem projicit ventus a facie terrae. 6 Ideo non resurgent impii in judicio: neque peccatores in concilio justorum. 7 Quoniam novit Dominus viam justorum: et iter impiorum peribit. 1 Блажен муж, иже не иде на совет нечистивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, 2 но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и нощь. 3 И будет яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет. 4 Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, его же возметает ветр от лица земли. 5 Сего ради не воскреснут нечистивии на суд, ниже грешницы в совет праведных. 6 Яко весть Господь путь праведных, и путь нечистивых погибнет. 1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. 2 Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всём, что он ни делает, успеет. 4 Не так — нечестивые; но они — как прах, возметаемый ветром. 5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных. 6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 2436
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_1

История написания


Авторство текста до сих пор не установлено, но это не был царь Давид, поскольку в еврейской, греческой и латинских Письменах он обычно подписывался под своими текстами. Поскольку псалом относится к типу песней-размышлений, нет в нем описаний каких-либо событий или отсылок к историческим периодам. Это мешает установить также время написания и исторический контекст.

Главной идеей псалма 1 является мысль, что праведник – блажен

Содержание описывает лишь различия между судьбой праведных и неправедных людей, и прекрасно подходит как введение в поэтическую книгу Псалтирь.

Ещё статьи о псалмах Давида:

Из-за более поздних отсылок (книга Деяний, например) исследователи приходят к выводу, что ранее первый и второй псалмы были одной песнью. Если это правильная догадка, тогда можно сказать, что два первых псалма были написаны Давидом, во времена его войны с сирийцами и аммонитянами, которые описываются в книге Царств.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 932
Источник: http://molitva-info.ru/molitvoslov/psalom-davida-1.html

2. Псалом Давида.

Зачем волнуются народы и племена замышляют тщетное? Предстали цари земли, и князья собрались вместе против Господа и против Христа Его, (говоря “Расторгнем узы их и свергнем с себя иго их”. Живущий на небесах посмеется над ними, и Господь унизит их. Тогда изречет им в гневе Своем и яростью Своею смятет их. Я же поставлен Им царем над Сионом, горою святою Его, Возвещать повеление Господне. Господь сказал мне: “Ты – Сын Мой, Я ныне родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы в наследие Твое и концы земли во владение Твое. Будешь пасти их жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь их”. И ныне, цари, уразумейте, научитесь, все судьи земли. Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Воспользуйтесь научением, дабы не прогневался Господь, и вы не погибли с правого пути, когда воспламенится вскоре ярость Его. Блаженны все, надеющиеся на Него.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 885
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/psaltir-proroka-davida-v-russkom-perevode-p-jungerova/1

Используемые в первом стихе глаголы в аористе (др.-греч. ἐπορεύθη, ἔστη, ἐκάθισεν; соотв. рус. «не ходил», «не стоял», «не сидел») библейская критика XIX—XX в. передаёт в настоящем времени («не ходит», «не стоит», «не сидит»), ссылаясь на то, что различие между презенсом и перфектом в иудейской духовной поэзии «полностью стёрто». Фразу «не стоит на пути грешных» следует понимать не в смысле «препятствовать проходу», а в смысле «становиться / вставать на путь». С. С. Аверинцев толкует тройное «не» как три стадии отступления от праведности: на первой стадии человек блуждает между праведностью и грехом, проявляя тем самым «духовную неразборчивость», на второй — делает выбор в пользу греха, хотя в его стоянии «сохраняется хотя бы толика трудного напряжения», наконец, на третьей — сидит, т.е. ощущает себя вполне своим, среди развращённых «насмешников» / «кощунников» (lecim).

В четвёртом стихе фразу «от лица земли» (ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς; a facie terrae) библейская критика называет «приукрашивающим добавлением» (нем. ausmalende Hinzufügung) Септуагинты; в Масоре и во многих переводах, основанных на ней (включая Синодальный перевод, который, как правило, придерживается Масоры), эта фраза отсутствует.

В пятом стихе проблему исторических переводов составляет глагол ἀναστήσονται (отсюда лат. resurgent Вульгаты, «воскреснут» ЦС-текста, «восстанут» в переводе Юнгерова), породивший многолетнюю и многословную традицию христианских толкований. Перевод по Масоре «не устоят» (т.е. «не выдержат», «не пройдут испытания») частично устраняет эту проблему. Согласно трактовке Г. И. Крауса, под «судом» для нечестивых подразумевается «акт сакрального права» (sakralrechtlicher Akt), необходимый для допуска к святыне, и вследствие этого «недопуска» грешники не могут участвовать в богослужении общины («собрания праведных» по СП), которое проходит в таком священном месте.

Перевод ЦС «совет» (соотв. др.-греч. βουλή и лат. concilium) в пятом стихе библейскими критиками считается неточной передачей еврейского оригинала, означающего в данном контексте общину правоверных.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 2078
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_1

Псалом Давида, не надписанный у евреев

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе,

Блажен муж, который не пошёл на совет нечестивых, и на путь грешных не стал, и на седалище губителей не сел,

но в законе Господни воля eго, и в законе Его поучится день и нощь.

но в законе Господнем – воля его, и в закон Его вникать он будет день и ночь.

И будет яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист eго не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет.

И будет как дерево, посаженное при источниках вод, которое плод свой даст во время своё, и лист его не опадёт, и во всём, что бы ни делал, преуспеет.

Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, eгоже возметает ветр от лица земли.

Не так нечестивые, не так, но как прах, что сметает ветер с лица земли.

Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешницы в совет праведных.

Потому не восстанут нечестивые на суде, как и грешники – в совете праведных,

Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет.

ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей,

2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!

3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.

4 Не так — нечестивые, : но они — как прах, возметаемый ветром .

5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных.

6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1683
Источник: https://www.molitvoslov.com/text264.htm

Богословское значение

В первом псалме изображается блаженное состояние праведника, противопоставленное гибельному состоянию нечестивых, — в этом и заключается, по мнению святых отцов, причина того, что этот псалом помещён первым. Весь текст псалма — это противопоставление двух путей: праведник — «как дерево, посаженное при потоках вод», нечестивый — «как прах, возметаемый ветром»; «знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Первый псалом послужил первоосновой целого пласта раннехристианской литературы, называющейся в историографии литературой «двух путей» (Дидахе, послание Варнавы, Апостольские постановления и т. д.). Об авторитете этих книг можно судить по тому, что в ряде поместных Церквей они читались за богослужением.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 749
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_1

4. В конец. Песнь. Псалом Давида.

Когда я призывал, услышал меня Бог правды моей. В скорби Ты дал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою! Сыны человеческие! Доколе вы (будете) упорны? Зачем любите суету и ищете лжи? Знайте же, что Господь сделал дивным преподобного Своего. Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневаясь, не согрешайте; о чем говорите в сердцах своих, (о том) сокрушайтесь на ложах ваших. Приносите жертву правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто явит нам благо? Запечатлелся на нас свет лица Твоего, Господи. Ты дал веселие сердцу моему, а они обогатились от плода пшеницы, вина и елея. С миром быстро усну и успокоюсь, ибо Ты, Господи, одного меня вселил с надеждою.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 711
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/psaltir-proroka-davida-v-russkom-perevode-p-jungerova/1

5. О наследствующей. Псалом Давида.

Господи! Словам моим внемли, уразумей воззвание мое. Вонми голосу моления моего, Царю мой и Боже мой, ибо Тебе помолюсь, Господи. Поутру услышь голос мой, поутру предстану пред Тобою, и Ты увидишь меня. Ибо Ты Бог, Коему неугодно беззаконие, не водворится у Тебя лукавый. И не пребудут беззаконники пред очами Твоими, Ты возненавидел всех, совершающих беззаконие. Погубишь всех, говорящих ложь, кровожадного и льстивого гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе Твоем. Господи! Наставь меня правдою Твоею, врагов моих ради исправь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их суетно, гортань их – открытый гроб, языком своим они льстили. Суди их, Боже! Да отстанут от замыслов своих; за множество нечестия их низринь их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, во век возрадуются, и вселишься в них, и похвалятся Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословишь праведника, Господи: как оружием, благоволением оградил Ты нас.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1071
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/psaltir-proroka-davida-v-russkom-perevode-p-jungerova/1

6. В конец. Песнь. Об осьмом (дне). Псалом Давида.


Господи! Не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо потряслись кости мои. И душа моя возмущена сильно. И Ты, Господи, доколе (не явишь мне помощи)? Обратись, Господи: избавь душу мою, спаси меня по милости Твоей. Ибо никто из умерших не вспоминает о Тебе, а в аду кто исповедает Тебя? Утрудился я от воздыханий моих, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими орошаю постель мою. Помутилось от гнева око мое, обветшал я среди всех врагов моих. Отступите от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою. Да постыдятся и смятутся все враги мои, да обратятся вспять и постыдятся весьма скоро.

Слава:

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 818
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/psaltir-proroka-davida-v-russkom-perevode-p-jungerova/1

Литература

  • Аверинцев С.С. Вслушиваясь в слово: три действия в начальном стихе первого псалма — три ступени зла // Мир Библии. Вып. 2. М., 1994, с. 2-5.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 151
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_1

7. Псалом Давида, который он воспел Господу, по поводу слов Хусия, сына Иемениина.


Господи Боже мой! На Тебя я уповал, спаси меня от всех гонящих меня и избавь меня. Да не похитит (враг), как лев, душу мою, когда нет избавителя и спасителя. Господи Боже мой! Если я сделал что, если есть неправда в руках моих, Если я отомстил воздающим мне зло, то да паду от врагов моих истощенный, Да преследует враг душу мою и да настигнет, и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою в прах да вселит. Восстань, Господи, во гневе Твоем, возвысься на пределах врагов Твоих, и воздвигнись, Господи Боже мой, по повелению, заповеданному Тобою. И сонм народов окружит Тебя, и над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по незлобию, какое у меня. Да прекратится злоба грешников и исправь праведного, Боже, испытующий сердца и утробы праведно. Помощь мне от Бога, спасающего правых сердцем. Бог – судья праведный и крепкий, и долготерпеливый, и не наводящий гнев ежедневно. Если не обратитесь, то Он оружие Свое изощрит, лук Свой Он натянул и приготовил его, И в нем приготовил орудия смерти, стрелы Свои сделал для сожигаемых. Вот он заболел неправдою, зачал злобу и родил беззаконие. Он вырыл ров и углубил его, но упадет в яму, которую сделал: Обратится злоба его на голову его и на темя его неправда его сойдет. Исповедаюсь Господу по правде Его и пою имени Господа Вышнего.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1403
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/psaltir-proroka-davida-v-russkom-perevode-p-jungerova/1

8. В конец. О точилах. Псалом Давида.

Господи, Господь наш! Как чудно имя Твое по всей земле! Ибо величие Твое превознеслось выше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы погубить врага и мстителя. Как я посмотрю на небеса, дела перстов Твоих, на луну и звезды, которые Ты основал, – То что такое человек, что Ты помнишь его? Или сын человеческий, что посещаешь его? Ты умалил его малым чем пред Ангелами, славою и честью Ты увенчал его, И поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его: Овец и волов всех, а также и скот полевой, Птиц небесных и рыб морских, проходящих стези морские. Господи, Господь наш! Как чудно имя Твое по всей земле!

Слава:

По 1-й кафисме, Трисвятое, Пресвятая Троице, Отче наш.

И тропари сия, глас 1:

В беззакониих зачався аз, блудный, не дерзаю взирати на высоту Небесную, но, дерзая на человеколюбие Твое, зову: Боже, очисти мя, грешнаго, и спаси мя. Аще праведник едва спасается, аз где явлюся, грешный? Тяготы и зноя дневнаго не понесох, но с наемники единонадесятаго часа сопричти мя, Боже, и спаси мя.

Слава: Объятия Отча отверсти ми потщися, блудно мое иждих житие, на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе, ныне обнищавшее мое да не презриши сердце. Тебе бо, Господи, умилением зову: согреших на Небо и пред Тобою.

И ныне: Упование христиан, Пресвятая Дево, егоже родила еси Бога паче ума же и слова, непрестанно моли с горними силами дати оставление грехов, нам всем и исправление жития, верою и любовию присно Тя чтущим.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Владыко Вседержителю, Непостижиме, начало света и преумная Сило, Иже Ипостаснаго Слова Отец и Единосильнаго Твоего Духа Испуститель: милосердныя ради милости и неизреченныя благости не презревый человеческаго естества, тмою греха содержимаго, но Божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки светивый мiру, последи же нам того Единороднаго Твоего Сына благоволивый плотию возсияти и ко осиянию нас Твоего просвещения наставити: да будут уши Твои внемлюще гласу моления нашего, и даруй нам, Боже, во бденном и трезвенном сердце, всю настоящаго жития нощь преити, ожидающым пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судии всех, да не возлежаще и спяще, но бодрствующе и воздвижени в делание заповедей Твоих обрящемся и в радость Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.


для сайта Cackle

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 2580
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/psaltir-proroka-davida-v-russkom-perevode-p-jungerova/1

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 16911
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

  1. https://www.molitvoslov.com/text264.htm: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1683 (10%)
  2. https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/psaltir-proroka-davida-v-russkom-perevode-p-jungerova/1: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 8252 (49%)
  3. http://molitva-info.ru/molitvoslov/psalom-davida-1.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 932 (6%)
  4. https://omolitvah.ru/molitvy/psalom-1/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 630 (4%)
  5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_1: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 5414 (32%)Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.